back to top

Drugi upravo čitaju

Konjic: U toku deminiranje na lokalitetu Šumine u blizini Drecelja

Generalna skupština UN-a objavila je 8. decembra 2005. godine...

Radio Konjic danas slavi 32 godine rada

Na današnji datum, 4. april 1992. godine, Konjičane i...

U toku izrada vodovodne mreže u MZ Džepi

U toku je izrada vodovodne mreže u mjesnoj zajednici...

UŽ “Nera“: Održano predavanje o položaju Romkinja u BiH

Na današnjoj radionici naziva “Kreiranje sigurnih prostora za marginalizirane...

Premijerka HNK-a Buhač i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović posjetili Konjic

Danas su premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i zamjenik...

Održana 204.sjednica Vlade HNK

Danas je na 204. redovnoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju poticanja učestvovanja njenih organa u provođenju prekograničnih i drugih EU projekata, dana saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prijavu na ADRION INTERREG projekat pod nazivom ”Partnerstvo za borbu protiv erozije plaža”. Radi se o projektu u kojem učestvuju partneri iz Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske i Italije, a koji se realizuje u svrhu provođenja sljedećih ciljeva: utvrditi i provoditi okvire politike, strategije i aktivnosti zasnovane na zaštiti i poboljšanju prirodnih i kopnenih i morskih staništa, identificirati i prenijeti dobre prakse u odabranim pilot područjima (općina Neum u HNK), utvrditi akcione planove za jačanje provođenja postojećeg / novog Integrisanog upravljanja obalnim područjem te razviti i provesti zajedničke strategije na Jadranskom i Jonskom moru za očuvanje bioraznolikosti, također uzimajući u obzir antropogene djelatnosti na moru: turizam, akvakulturu, naselja i dr.

Vlada je usvojila i Informaciju  Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o prijavi na INTERREG IPA CBC PROGRAM Hrvatska-BiH-Crna Gora Adrion Interreg te Informaciju o prijavi prijedloga projekta na poziv Interreg-IPA ADRION program.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Spisak poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNK.

Na prijedlog Ministarstva privrede danas je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata Raštani Mostar 1, 2, 3, 4 i 5, zatim LIWNO 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na lokalitetu Polog Mostar, FNE E SOLAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na lokalitetu Raštani Mostar, zatim FNE Ravnice 1 i 2 na području Blagaja Mostar, FNE JURIĆ Rodoč Mostar i POWER SOLAR 5 na lokaciji Blizanci Čitluk.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za pomoć naučnicima i mladim naučnicima-istraživačima sa pozicije ”Grant pojedincima” u iznosu od 240.000,00 KM. Tom će odlukom Vlada pružati podršku  mladim naučnicima u istraživačkim projektima i realizaciji njihovih naučnih radova.

Vlada HNK danas je raspravljala o Strategiji za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za period 2022.-2027. te time izrazila opredijeljenost za učestvovanje u procesu usklađivanja i dogovaranja jedinstvenih načela javne uprave u FBiH sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravosuđa i drugih kantona.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, donesena je Odluka o usvajanju Kvartalnog izvještaja realizacije Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Mostar za prvo četveromjesečje 2023. godine.

Također, Vlada je, nakon opsežne rasprave u vezi sa problematikom zdravstvenih djelatnika, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila sljedeće zaključke:

– Dostavljeni prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNK upućuje se svim zdravstvenim ustanovama (poslodavcima) sa zahtjevom za njihovo mišljenje glede cjelokupnog prijedloga Kolektivnog ugovora.

– Traži se finansijska procjena potrebnih sredstava za svaku zdravstvenu ustanovu u pogledu zahtjeva iznesenih u poglavlju V. Plate i naknade Prijedloga kolektivnog ugovora.

– Mišljenje i procjenu potrebnih finansijskih sredstava zdravstvene ustanove dužne su dostaviti Vladi HNK u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva. Dostavljena mišljenja o Prijedlogu kolektivnog ugovora i procjene potrebnih finansijskih sredstava od strane zdravstvenih ustanova bit će dostavljeni njihovim osnivačima i zatraženo očitovanje o njima koje će dostaviti Vladi HNK u roku od sedam dana od dana prijema.

– Po primitku svih očitovanja, Vlada HNK će u roku od sedam dana Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uputiti odgovor koji će sadržavati stajalište Vlade prema Prijedlogu kolektivnog ugovora.

– Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i bit će dostavljeni svim zdravstvenim ustanovama, njihovim osnivačima i Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar.

Za realizaciju ovih zaključaka Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada  i socijalne zaštite.

Također je usvojila i Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ured za zakonodavstvo Vlade HNK da se hitno očituju u vezi sa nadležnošću Vlade u vođenju pregovora za pokretanje postupka i zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK, u skladu sa Zakonom o radu i zahtjevom Nezavisnoga sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za pitanja boraca za potpisivanje Sporazuma po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca i Projektu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida za 2023. godinu, u iznosu od 400.000,00 KM. Usvojila je i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovih porodica.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva finansija HNK o aktivnostima koje provodi na izradi Prednacrta izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2023. godinu. Usvojen je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

radiokonjic.ba/vladahnk

06.07.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima