back to top
25.5 C
Konjic
20 Jula, 2024

Održana 24.redovna sjednica Vlade HNK-a

Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2025. – 2027., u kojem je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou cijelog kantona. Izradi tog dokumenta prethodila je izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, kao osnov za utvrđivanje prioriteta finansiranja.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Takođe, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 24. redovnoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske firme. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da raspiše Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uslovi za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova.

Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa prijavom na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje pripravnika) te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduslov za učestvovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem kantonalnih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba sa visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinansiranje, iznosi 129 i biće im omogućeno sticanje prvog radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i integrisanja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i privrednicima za iskazivanje interesa za prijem pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure koja će uskoro uslijediti.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realizovanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrti kvartal 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNK-a provesti konkursnu proceduru, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a.

radiokonjic.ba/vladahnk.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]