back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Vlada HNK: Borcima i članovima njihovih porodica zagarantovan prioritet pri zapošljavanju

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na 11. redovnoj sjednici usvojila Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica u HNK-a. Uredbom je propisana procedura primjene Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica pri zapošljavanju na način da prioritet imaju članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, kao i djeca i supružnici boraca svih nabrojanih kategorija.

Primjena Uredbe odnosi se na sve prijeme u radni odnos u kantonalne organe uprave, kantonalne upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i u sve pravne subjekte čiji je osnivač Kanton, jedinica lokalne samouprave, odnosno koje se finansiraju iz njihovih budžeta sa udjelom od najmanje 25 %. Korisnici prava po ovoj uredbi moraju imati prijavljeno prebivalište u HNK-a najmanje pet godina prije objave konkursa na koji se prijavljuju.

U Programskim smjernicama Vlade jasno smo naznačili da je naša trajna obaveza briga o učesnicima Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, kao i dostojanstvo pojedinaca kroz trajno ostvarivanje njihovih stečenih prava kao stradalnika ili zaslužnih pojedinaca. Obavezali smo se da unaprijedimo opseg sveobuhvatne brige za borce i članove njihovih porodica kroz programe koje provodi resorno ministarstvo. Uredba koja je danas dobila neupitnu podršku svih članova Vlade na tragu je proširenja i preciznije primjene prava boraca i članova njihovih porodica, ali i na tragu onog što smo postavili kao jedan od prioriteta u našem radu“ – komentarisala je premijerka Marija Buhač.

vlada hnk: borcima i članovima njihovih porodica zagarantovan prioritet pri zapošljavanju
Vlada HNK: Borcima i članovima njihovih porodica zagarantovan prioritet pri zapošljavanju

Vlada je danas donijela Rješenje o privremenom imenovanju Andreja Čovića na mjesto direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a do završenja procesa izbora i imenovanja direktora, a najduže na period do tri mjeseca. Ujedno, data je saglasnost na Odluku o privremenou finansiranju ZZO-a za 2024. godinu za period od 1. januara do 31. marta 2024. godine u ukupnom iznosu od 38.177.000,00 KM.

Takođe, usvojen je i Zaključak u vezi sa Informacijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o provođenju Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 2023. godinu. Pet zdravstvenih ustanova izrazilo je spremnost za učestvovanje u provođenju tog programa: Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Dom zdravlja Čitluk, Dom zdravlja Čapljina, Dom zdravlja Konjic i Dom zdravlja Rama, i u njima su obavljani preventivni mamografski pregledi tokom prošle godine. U izvještajnom je periodu, dakle u 2023. godini, poslano 9690 pozivnica za preventivno mamografsko snimanje ciljanoj grupi žena u životnom rasponu od 45 do 49 godina, a otkriveno je 29 pozitivnih nalaza. Cilj daljeg provođenja ovog programa smanjenje je smrtnosti od raka dojke, produženje i poboljšanje kvalitete života oboljelih pravovremenim otkrivanjem bolesti odnosno otkrivanje što većeg broja oboljenja u početnom stadiju, što vodi i snižavanju troškova jako skupih liječenja kod uznapredovalih stadija bolesti.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju uslova i načinu plaćanja zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika za 2024. godinu. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne saobraćajnice R-437 Ostrožac-Fojnica, dionica Lipovci- Džanići. Za obnovu i osavremenjivanje predmetne dionice potrebno je osigurati sredstva za provođenje izuzimanja i obeštećenja zemljišno-knjižnih vlasnika te utvrditi javni interes za eksproprijaciju rubnih područja uz samu cestu.

vlada hnk: borcima i članovima njihovih porodica zagarantovan prioritet pri zapošljavanju
Vlada HNK: Borcima i članovima njihovih porodica zagarantovan prioritet pri zapošljavanju

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je razmotrila izvještaje o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz program raspodjele novčanih sredstava planiranih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2022. godinu sa pozicije ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti” i pozicije ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti (manifestacije iz turizma)”. Istaknuto je da ti programi opravdavaju svoje postojanje, a cilj im je da pomognu jedinicama lokalne samouprave u obavljanju redovnih i posebnih javnih infrastrukturnih aktivnosti kao i da pomognu pri organizaciji manifestacija koje sadržajem i kvalitetom doprinose unapređenju i obogaćivanju turističke ponude HNK-a.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja o berbi grožđa i Odluku o usvajanju Izvještaja o planu i provođenju jesenske sjetve na području Kantona za 2023. godinu. U skladu sa Izvještajem, prerađeno je oko 5027 t vinskoga grožđa što je, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i bolesti vinove loze, za 48 % manje u odnosu na prethodnu godinu te se 2023. ocjenjuje jednom od lošijih za vinogradarsko-vinsku proizvodnju uopće. Vezano za zasijane površine, došlo je povećanja za otprilike 70 ha u odnosu na 2022. godinu, a odnosi se uglavnom na povrtne kulture.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2023. godinu.

radiokonjic.ba/ Ured za informisanje Vlade HNK

23.01.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]