back to top
22.5 C
Konjic
19 Juna, 2024

Vlada HNK: Usaglašene Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2022.

Na nastavku 188. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usaglasila je Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2022. godinu.

U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 miliona KM na ime dodatne podrške zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Na ovaj način Vlada je osigurala potrebne preduslove na osnovu kojih je jednoglasno usvojila Odluku o isplati 1.080,00 KM na ime podrške korisnicima Budžeta HNK. Istaknuto je kako se ova odluka odnosi i na asistente u nastavi, pripravnike i savjetnike, dok su od iste izuzeti premijer, ministri i poslanici u Skupštini HNK. U Izmjenama i dopunama Budžeta HNK također je planirano dodatnih 3 miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u HNK. Budući da je Vlada dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu u kojem je osigurano dodatnih 13 miliona KM zdravstvenim ustanovama u Kantonu, pozvala je osnivače i menadžment zdravstvenih ustanova da, također, dodatnim sredstvima još snažnije preduzmu sve mjere kako bi se poboljšao materijalni status djelatnika u zdravstvu.

Nastavljajući započete aktivnosti u vezi s rješavanjem pravomoćnih sudskih rješenja, Vlada je usvojila Odluku o isplati 500.000,00 KM na ime redovnih sudskih presuda.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava sa pozicije ”Transfer drugim nivoima vlasti” u iznosu od 100.000,00 KM, kojima se podupiru manifestacije iz turizma. Također, donesen je Zaključak kako će prioritet imati manifestacije koje podršku nisu dobile od drugih institucija. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava sa kriterijima raspodjele ”Transfer neprofitnim organizacijama” u iznosu od 400.000,00 KM.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ”Transfer za jačanje turističkih kapaciteta”, planiranih Budžetom HNK za 2021. godinu za čije je provođenje Vlada izdvojila 1.400.000,00 KM, Izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ”Transfer neprofitnim organizacijama” planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2021. godinu za čije je provođenje Vlada izdvojila 149.500,00 KM i Izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program utroška sredstava ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti” planiranih Budžetom HNK za 2021. godinu za čije je provođenje Vlada izdvojila 400.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o Izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK  za 2022. godinu s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta” u ukupnom iznosu od 1.073.923,33 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donijela Odluku o finansiranju i sufinansiranju rekonstrukcije u osnovnim školama Marka Marulića u Prozor-Rami, te Trećoj i Šestoj osnovnoj školi u Mostaru, u iznosu od 130.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost i na prijem u pravosudne organe u HNK, i to 20 namještenika i 8 državnih službenika u općinskim sudovima, potom Kantonalnom sudu Mostar i Kantonalnom tužilaštvu.

Vlada HNK

09.12.2022.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]