Drugi upravo čitaju

Konjic: Zatvorena 17. manifestacija “Dani Sejfullaha ef. Prohe”

Elvedina Cokoja Hebib dobitnica nagrade “Sejfullah ef. Proho” za...

Sedmični izvještaj o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU Konjic

Prema izvještaju o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU...

Šesnaestogodišnji FIDE majstor Sanjin Čulum iz Tuzle pobjednik turnira “Konjic Open 2024”

Šesnaestogodišnji FIDE majstor Sanjin Čulum iz Tuzle pobjednik je...

Udruženje “Žena za ženu” Konjic dodijelilo ovogodišnja priznanja

Večeras je Udruženje za pomoć i edukaciju “Žena za...

Vlada HNK dala saglasnost na Kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima

Usvojeni još neki dokumenti, Odluke i Izvještaji važni za stanovništvo HNK

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 2. sjednici usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika sa područja zdravstva na području HNK-a, kao i uslovima i roku primjene. Za potpisivanje Kolektivnog ugovora ovlašten je resorni ministar dr. sc. Milenko Bevanda.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period od 2024. do 2026. godine.  Pri izradi tog dokumenta, Vlada se koristila ranije usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike za isti period, u kojima su sadržani mikroekonomski pokazatelji i realni prihodi, kao i okvir za nadolazeći srednjoročni period.

Također, usvojen je i Izvještaj o radu Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNK-a za period 2020. – 2023. godina te Izvještaj o provođenju Akcionog plana za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH 2020. – 2023. godina. Istaknuto je kako će, u cilju potpunijeg uvida u provođenje Strategije i Akcionog plana, Državni koordinator sa partnerskim organizacijama razviti sveobuhvatan monitoring provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije, a koji će biti primjenjivan na prostoru cjelokupne BiH. Kada su u pitanju aktivnosti koje je Koordinacijski tim provodio, istaknuto je donošenje Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja djece u HNK-a. Opći cilj tog protokola jest osigurati sigurno i ohrabrujuće okruženje za svako dijete u Kantonu kroz funkcionalan i efikasan sistem prevencije i zaštite djece koja su žrtve različitih oblika nasilja, zloupotrebe i iskorištavanja.

Na  prijedlog  Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je osvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rehabilitaciju regionalne saobraćajnice R-418b Prozor-Konjic kojom je odobreno provođenje procedure izuzimanja nekretnina uz saobraćajnicu, upisanih u katastarske općine Parsovići, Solakova Kula i Kruščica, a prema postojećoj trasi ceste, u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i dalje rekonstrukcije predmetne saobraćajnice.

Danas je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata iz oblasti sektora mladih, u kojem će pravo na učestvovanje imati sva fizička lica mlađa od 30 godina koja imaju prepoznatljive rezultate u radu, udruženja mladih čiji će projekti biti realizovani u interesu mladih na prostoru HNK-a, zatim organizacije i udruženja koja su registrovana kod nadležne institucije u Kantonu za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti, kao i neformalne grupe mladih uz administrativnu podršku ustanove ili udruženja sa područja HNK-a.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za tekuću godinu kojom su dodijeljena sredstva Edukacijsko-rehabilitacijskom centru svetoga Josipa Radnika Čitluk i Los Rosalesu u iznosu po 50.000,00 KM, sve u cilju procjene praćenja i upućivanja djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK-a u 2022. godini. U Informaciji je istaknuto kako se, na osnovu provedenih analiza i pokazatelja, može zaključiti da su privredna kretanja imala blago uzlaznu putanju, te se prema izračunu indeksa razvijenosti u prošloj godini HNK nalazi na 4. mjestu u Federaciji BiH. Također, iz resora privrede usvojena je i Informacija o realizaciji elektroenergetske bilanse na području HNK-a te Informacija o realizaciji prometa naftnim derivatima na području HNK za period od januara do juna tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je dala saglasnost na prenos koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk. Iz istog je resora usvojena i Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2022. godinu sa pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta” i Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2022. godinu sa iste pozicije, kao i Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji dodijeljenih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva.

vlada hnk dala saglasnost na kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima
Vlada HNK dala saglasnost na Kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima

Vlada HNK

radiokonjic.ba

24.11.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima