back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Vlada HNK: Usvojena Strategija za mlade i osigurana sredstva za opremanje zgrade Skupštine HNK

Na danas održanom prvom dijelu 197. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za kantonalnu Skupštinu. Za potrebe završetka radova rekonstrukcije, dogradnje i  opremanja zgrade Skupštine, u Budžetu za 2023. godinu Vlada je osigurala ukupno 850.000,00 KM. Odlukom o unutrašnjoj preraspodjeli, usvojenoj na današnjoj sjednici, dio sredstava u iznosu od 350.000,00 KM bit će utrošeno za nabavku opreme sale za održavanje sjednica Skupštine.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskoga plana Zavoda za zdravstveno osiguranje HNK za 2023. godinu. Nastavljajući kontinuiranu podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usvojenim Finansijskim planom osigurana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM za domove zdravlja u Kantonu.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o usvajanju Prijedloga Strategije za mlade HNK za period 2023.-2028. godina, kao i Akcioni plan za 2023. godinu. Vlada HNK, sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao nositeljem aktivnosti izrade Strategije za mlade, odlučila se strateškim dokumentom analizirati probleme i potrebe mladih te utvrditi realne strateške ciljeve koji će omogućiti mladima programe koji će poboljšati njihov status u svim životnim aspektima. Strategija je urađena u skladu sa važećim propisima i smjernicama te u skladu sa Strategijom razvoja HNK za period 2021.-2027. godine. Posebna pitanja prilikom izrade Strategije usmjerena su na to da bude realno ostvariva te usmjerena na probleme koji se mogu riješiti u okviru nadležnosti kantonalnog nivoa vlasti, uključujući nezaobilaznu saradnju sa općinskim/gradskim nivoima, kao i drugim institucijama i organizacijama koje mogu dati svoj doprinos u procesu realizacije i ostvarivanja prioriteta.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o provedbi Lokalnoga akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenoga zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNK 2021.-2024. godina za 2022. godinu.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Spisak poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva, u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke FBiH i HNK. Na osnovu važećih propisa, u cilju pomoći privrednicima, i provedenog Javnog poziva načinjen je Preliminarni spisak potencijalnih korisnika kreditnih sredstava koji je dostavljen Razvojnoj banci FBiH. Razvojna banka obavijestila je Kabinet predsjednika Vlade HNK o odobrenim kreditima za subjekte koji su na Preliminarnom spisku.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Plana utroška novčanih sredstava za 2023. godinu za Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK sa pozicije ”Izdaci iz namjenskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo”, u iznosu od 47.023,63 KM.

Na prijedlog Uprave za prognane i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu sa pozicije ”Pomoć raseljenim osobama i povratnicima Aneks 7”, ”Zaštita raseljenih osoba i povratnika”, ”Pomoć u održivom povratku” i ”Tekući transferi neprofitabilnim organizacijama” u iznosu od 460.000,00 KM.

Također, usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika za 2023. godinu kojom je utvrđena visina uplate doprinosa u iznosu od 8,00 KM, kao i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenim osobama i povratnicima za 2023. godinu u iznosu od 800,00 KM te Odluka o plaćanju troškova održavanja kolektivnih centara za 2023. godinu u iznosu od 30.800,00 KM.

Vlada je danas usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava i utvrđivanju kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Upravu za prognane i izbjeglice sa pozicije ”Tekući transferi neprofitabilnim organizacijama za finansiranje projekata putem Javnoga poziva na polju pomoći povratnicima, fondacijama i udruženjima za 2023. godinu u HNK” u iznosu od 50.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove ”Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” Stolac. Ta je ustanova u 2002. godini pružila smještaj za 155 korisnika, od kojih je njih 125 smješteno putom referentnih centara za socijalni rad iz kantona FBiH, a 30 u privatnom smještaju. Svim korisnicima, kao i prethodnih godina, osigurani su cjelodnevna zdravstvena zaštita te redovni pregledi psihijatara i doktora opće prakse.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Tromjesečnog izvještaja o realizaciji programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Mostar i Opće bolnice Konjic. Vlada je, također, dala saglasnost na Statut Javne ustanove Odgojni centar HNK.

Ured za odnose s javnošću Vlade HNK

30.03.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima